ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าคลอกเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556


ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 วรรคสอง จึงประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 398 KB ][ดาวน์โหลด:2552]
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 07 มี.ค. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 60 (ดู:272)(วันที่:19 มิ.ย. 2560)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (ดู:466)(วันที่:15 มิ.ย. 2560)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (ดู:446)(วันที่:15 มิ.ย. 2560)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 21เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 (ดู:497)(วันที่:13 มิ.ย. 2560)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 20 (ดู:465)(วันที่:08 มิ.ย. 2560)