ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าคลอกเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556


ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 วรรคสอง จึงประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 398 KB ][ดาวน์โหลด:1632]
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 07 มี.ค. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหอถังและระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตครั้งที่2 (ดู:247)(วันที่:21 เม.ย. 2559)
อ่าวปอไนท์มาร์เก็ต ประจำปี 2559 ณ บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออ่าวปอ (ดู:656)(วันที่:19 เม.ย. 2559)
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2559 (ดู:703)(วันที่:04 เม.ย. 2559)
โครงการท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาอ่าวกุ้งมารีน่า (ดู:1119)(วันที่:18 มี.ค. 2559)
โครงการจัดนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 (ดู:1033)(วันที่:18 มี.ค. 2559)