ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าคลอกเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556


ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 วรรคสอง จึงประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 398 KB ][ดาวน์โหลด:530]
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 07 มี.ค. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศกาลอาหารตำบลป่าคลอก ณ หาดท่าหลา 18-19 เม.ย. 57 (ดู:67)(วันที่:08 เม.ย. 2557)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 (ดู:38)(วันที่:08 เม.ย. 2557)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 (ดู:37)(วันที่:08 เม.ย. 2557)
กรจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อบูรณาการแผนชุมชนตำบลป่าคลอก ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู:44)(วันที่:08 เม.ย. 2557)
18-19 เมษา 57 เทศกาลอาหารตำบลป่าคลอก ณ หาดท่าหลา (ดู:92)(วันที่:27 มี.ค. 2557)