ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าคลอกเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556


ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 วรรคสอง จึงประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 398 KB ][ดาวน์โหลด:1055]
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 07 มี.ค. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยนาเหนือ-ลุ่มไทร ม.2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ดู:123)(วันที่:18 พ.ย. 2558)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู:280)(วันที่:11 พ.ย. 2558)
การประกวด Miss Food-Fair@Paklok 2015 (ดู:353)(วันที่:06 พ.ย. 2558)
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู:318)(วันที่:28 ต.ค. 2558)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 (ดู:238)(วันที่:27 ต.ค. 2558)