ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าคลอกเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556


ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 วรรคสอง จึงประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 398 KB ][ดาวน์โหลด:2394]
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 07 มี.ค. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 8 (ดู:400)(วันที่:23 ก.พ. 2560)
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู:412)(วันที่:21 ก.พ. 2560)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7 (ดู:541)(วันที่:18 ก.พ. 2560)
ประกาศเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู:418)(วันที่:16 ก.พ. 2560)
ประกาศสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู:546)(วันที่:25 ม.ค. 2560)