ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าคลอกเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556


ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 วรรคสอง จึงประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 398 KB ][ดาวน์โหลด:865]
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 07 มี.ค. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
มาตรการตรวจสอบย้อนกลับการเพิกถอนทะเบียนเรือ (ดู:234)(วันที่:02 ก.ย. 2558)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 34/2558 (ดู:176)(วันที่:31 ส.ค. 2558)
ปั่น ปัน สุข ประจำปี 2558 (ดู:744)(วันที่:28 ส.ค. 2558)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โอนครั้งที่ 33/2558 (ดู:302)(วันที่:28 ส.ค. 2558)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 32/2558 (ดู:200)(วันที่:25 ส.ค. 2558)