ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าคลอกเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556


ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 วรรคสอง จึงประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 398 KB ][ดาวน์โหลด:2169]
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 07 มี.ค. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตำบลป่าคลอก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ดู:272)(วันที่:08 ธ.ค. 2559)
การแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 (ดู:448)(วันที่:25 พ.ย. 2559)
ประกาศกระบวน ลดขั้นตอน และวิธีปฎิบัติในการให้บริการประชาชน (ดู:450)(วันที่:22 พ.ย. 2559)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4/2560 (ดู:284)(วันที่:16 พ.ย. 2559)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 (ดู:225)(วันที่:14 พ.ย. 2559)