ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าคลอกเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556


ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 วรรคสอง จึงประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 398 KB ][ดาวน์โหลด:756]
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 07 มี.ค. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 (ดู:25)(วันที่:06 ก.ค. 2558)
ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าคลอก พ.ศ.2559-2563 (ดู:15)(วันที่:06 ก.ค. 2558)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 (ดู:12)(วันที่:06 ก.ค. 2558)
รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (ดู:40)(วันที่:02 ก.ค. 2558)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ปี 2558 (ดู:136)(วันที่:26 มิ.ย. 2558)