ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าคลอกเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556


ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 วรรคสอง จึงประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 398 KB ][ดาวน์โหลด:1217]
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 07 มี.ค. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
งานโครงการ ถนนคนเดิน ชิมเล@ยามู 2016 และยามูไนท์ฟิชชิ่งเกมส์ 2016 (ดู:530)(วันที่:03 ก.พ. 2559)
รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2559 (ดู:544)(วันที่:02 ก.พ. 2559)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 8/2559 (ดู:538)(วันที่:02 ก.พ. 2559)
ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าคลอก ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (ดู:502)(วันที่:26 ม.ค. 2559)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 7/2559 (ดู:875)(วันที่:22 ม.ค. 2559)