ข่าว เทศบาล
บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔               กำหนดการกิจกรรม บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔
                         วันพฤหัสบดี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
                       ณ โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ทแอนด์สปา
                       หมู่ ๖ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
..............................................................................
เวลา ๐๗.๐๐ น.    นักเรียนพร้อมผู้ปกครองถ่ายภาพตามซุ้มที่จัดไว้
เวลา ๐๘.๐๐ น.    รับรายงานตัวบัณฑิตน้อย
เวลา ๐๙.๐๐ น.    แขกผู้มีเกียรติ สมาชิกสภาอบต.ป่าคลอก กำนัน ผู้ใหญ่
                     บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน เจ้าหน้าที่ 
                     พร้อมกัน ณ ห้องประชุม โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท
                     แอนด์ สปา
เวลา ๐๙.๓๐น.     นายกอบต.ป่าคลอก ประธานในพิธีฯเดินทางมาถึงบริเวณ
                     พิธี
เวลา ๐๙.๕๐น.     พิธีกรกล่าวเชิญประธาน ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติขึ้น
                     สู่แทนพิธี
เวลา ๑๐.๐๐ น.     ปลัดอบต.ป่าคลอก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
เวลา ๑๐.๑๐ น.     เริ่มพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น
                      ปฐมวัยตามลำดับ
เวลา ๑๑.๑๐ น.     ประธานให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อย และตัวแทนบัณฑิต
                      กล่าวขอบคุณ
เวลา ๑๑.๓๐ น.     เสร็จพิธี
 (หมายเหตุ: กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
...............................................................................
โดย: เทศบาลป่าคลอก
วันที่ 16 ก.พ. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับ ศพด. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ดู: 61 )(วันที่: 29 ก.ค. 2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัยสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพารา (ดู: 226 )(วันที่: 28 ก.ค. 2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัยสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคลอก (ดู: 213 )(วันที่: 28 ก.ค. 2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัยสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุสลิมบางโรง (ดู: 202 )(วันที่: 28 ก.ค. 2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัยสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ศูนย์ (ดู: 30 )(วันที่: 28 ก.ค. 2558 )